Bliv medlem af Scala

Da billetindtægterne ikke alene kan dække driftsudgifterne er det nødvendigt med støtte fra alle de mennesker, som synes, det både er godt og nødvendigt, at en lille by som Gudhjem kan have en biograf med et højt, dagligt aktivitets-niveau – også når det gælder andre kultur- aktiviteter som fx. musik. Scala Gudhjem drives af en forening, hvor alle arbejder gratis.

Kontingentet udgør årligt 125 kr. for enkeltmedlemsskab og 225 kr. for familiemedlemmer på samme adresse.

Medlemskabet fornyes i december. Ved indmelding efter 1. september udløber medlemsskabet først december året efter.

Du kan melde dig ind ved at sende en mail til medlemschef Kirsten T. Møller på:scalaprogram@mail.dk eller udfylde en indmeldelsesblanket i biografen.

Som Scala-medlem, får du nyhedsbreve og filmprogrammer sendt til din mail-adresse hver måned – samt retten til at føle dig som én af de udvalgte. Medlemsskabet er nemlig først og fremmest støtte til biografens drift. Men det hænder også, at medlemmer får et godt tilbud.

Hvis du har lyst til frivilligt arbejde kan du kontakte formanden Tonny Nybirk (2031 1415 / nybirk@mail.dk) eller næstformanden Jørgen Koefoed (2782 0241 / arkivparis@aegir.dk).

Vedtægter for Scala
Foreningen Scala har vedtaget følgende vedtægter på den stiftende forsamling:
§ 1. Navn:
Foreningens navn er Scala og har hjemsted i Gudhjem.
§ 2. Formål:
Foreningen er ejer af Scala. Foreningens formål er at styrke det bornholmske kulturliv indenfor områderne film, musik, fester, debat mm.
§ 3. Kapital:
Foreningens formue tilvejebringes ved indtægterne af foreningens aktiviteter, medlemsindskud, gaver og tilskud.
§ 4. Medlemskab:
Stk. 1.
Som medlem kan optages enkeltpersoner, foreninger og insti- tutioner m.v., der føler sig knyttet til Scala og dens formål. Kun myndige personer er valgbare. Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler derfor, men nægtelsen skal forelægges for førstkommende ordinære generalforsamling til prøvelse, såfremt den optagelsessøgende forlanger det.
Stk. 2.
For medlemskab betales der et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Stk. 3.
Medlemskab giver ikke ret til andel af foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de i foreningen påhvilende forpligtelser.
Stk. 4.
Hvert medlem har en stemme på generalforsamlingen.
§ 5. Generalforsamling:
Stk. 1.
Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Stk. 2.
Indkaldelse sker ved ophængning af plakat på biografens vinduer og ved breve til alle medlemmer med et varsel på 14 dage før generalforsamlingen og med angivelse af dagsorden.
Stk. 3.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år mellem 15. februar og 15. april.

Dagsordenen skal omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
6. Valg af revisor og bilagskontrollant
7. Eventuelt

Stk. 4.
Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage efter generalforsamlingens indvarsling.
Stk. 5.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Til ændring af vedtægter eller beslutning om likvidation kræves dog, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede er fremmødt, og at mindst to tredjedele af de mødte stemmer for forslaget. Er mindre end halvdelen de stemmeberettigede mødt frem, og har mindst to tredjedele stemt for forslaget, afholdes inden 2 måneder ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med to tredjedele af de fremmødtes stemmer.
§ 6: Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst en tredjedel af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen anmoder herom mod angivelse af forhandlingsemne.
§ 7. Ledelse:
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, som har det fulde ansvar for biografens drift.
Stk. 2. Bestyrelsen har 7 medlemmer.
Stk. 3.
Bestyrelsen har ret til at nedsætte et forretningsudvalg, som rådgiver bestyrelsen og forestår den daglige drift og økonomistyring. Udvalget består af 3 medlemmer fra bestyrelsen. Fødte medlemmer er formanden og kasserer. Forretningsudvalget kan suppleres efter behov. Bestyrelsen fastsætter forretningsgangen.
§ 8. Valg af bestyrelsen:
Stk. l.
Generalforsamlingen vælger 7 bestyrelsesmedlemmer for to år af gangen, således at 4 medlemmer er på valg de lige år og 3 medlemmer i ulige år.
Stk. 2.
Generalforsamlingen vælger yderligere 2 suppleanter til bestyrelsen. Disse vælges alle for 1 år ad gangen.
Stk. 3.
Generalforsamlingsvalg sker skriftligt, såfremt der foreslås flere end der skal vælges, og der stemmes om alle ledige pladser på en gang.
§ 9. Bestyrelsen:
Stk. 1.
Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Stk. 2.
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Stk. 3.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. Dog § 10, stk. 2.
Stk. 4.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg, hvortil medlemmer kan vælges også udenfor bestyrelsens kreds.
Stk. 5.
I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden. § 10. Signatur:
Stk. 1.
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand, hver i forbindelse med yderligere et bestyrelsesmedlem.
Stk. 2.
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan kun ske med hele bestyrelsens underskrift.
§ 11. Administration:
Stk. l.
Såfremt der ved foreningens drift efter foretagne afskrivninger fremkommer et overskud, der ikke er medgået til udligning af tidligere års underskud, til henlæggelse, istandsættelse, fornyelse, vedligeholdelse mv. eller til imødegåelse af evt. fremtidige underskud, kan et sådant overskud efter vedtagelse på generalforsamling anvendes til ekstraordinære afskrivninger, modernisering eller udvidelse af bestående bygninger mv.
Stk. 2.
Foreningens kontante midler skal, bortset fra den nødvendige kassebeholdning, indsættes på bankkontoen.
§ 12. Regnskab:
Stk. l.
Regnskabet følger kalenderåret, 1/1 ? 31/12.
Stk. 2.
Driftsregnskabet og status afleveres inden 1. marts til bestyrelsen i revideret stand.
§ 13. Revision:
Den interne bilagskontrollant vælges for 2 år ad gangen i ulige år. Bilagskontrollanten udfører kontrol med bilagene. Årsregnskabet udarbejdes af en ekstern registreret revisor og underskrives af bestyrelsen.
§ 14. Ophør:
Den generalforsamling, der endelig vedtager foreningens likvidation, udpeget er likvidationsudvalg på 3 medlemmer til at realisere aktiverne og afvikle forpligtelserne. Fremkommer der ved likvidationen et overskud, overlades dette til kulturelle formål, hvorom generalforsamlingen træffer bestemmelse ved simpelt stemmeflertal.


Til Forsiden